Osakkeet ja omistuspohja

Orionilla oli 31.12.2011 yhteensä 141 257 828 osaketta, joista A-osakkeita oli 44 993 218  kappaletta ja B-osakkeita 96 264 610 kappaletta. Yhtiön osakepääoma on
92 238 541,46 euroa. Vuoden 2011 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä
413 754 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 995 715 216 ääntä.

Orionin osakkeilla ei ole nimellisarvoa. A- ja B-osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,65 euroa osakkeelta.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista
B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärän puitteissa. Vuoden 2011 aikana osakkeita muunnettiin yhteensä 2 570 347 kappaletta.

Orionin yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien osakkeiden vähimmäismäärä on yksi (1) ja enimmäismäärä on 1 000 000 000 osaketta. Yhtiössä voi olla enintään 500 000 000
A-osaketta ja 1 000 000 000 B-osaketta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006, ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 126 miljoonaa euroa.

Vuoden 2011 aikana Orionin A-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä yhteensä
4 585 668 kappaletta ja B-osakkeita 77 594 384 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 1 322 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 10 % ja
B-osakkeista 82 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 58 %.

Orionin A-osakkeen kurssi laski vuoden 2011 aikana 7 % ja B-osakkeen 8 %. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2011 oli 15,18 euroa ja B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2011 oli
15,05 euroa. Orionin A-osakkeen vuoden korkein kurssi oli 18,05 euroa ja alin kurssi
13,10 euroa. B-osakkeen korkein kurssi vuoden 2011 aikana oli 18,14 euroa ja alin kurssi
13,19 euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Orionin A-osakkeiden vaihdon volyymi NASDAQ OMX Helsingissä vastasi noin 94 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2011. Orionin
B-osakkeiden vaihdon volyymi NASDAQ OMX Helsingissä vastasi noin 51 % koko niiden vaihdon volyymista. (lähde: Fidessa Fragmentation Index)

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman
B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla. Hallituksella oli 31.12.2011 jäljellä valtuudet luovuttaa 397 100 kappaletta yhtiön omia
B-osakkeita.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakkeiden rekisteröinti ja omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli vuoden 2011 lopussa 57 188 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 %. Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 50 % ja kaikista äänistä 65 %. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 44 miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 31 % ja 6 % yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli vuoden 2011 lopussa 413 754 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % ja yhteenlasketusta äänimäärästä
0,04 %.

Liputusilmoitukset

Orion tiedotti 26.9.2011, että Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä oli noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. Ilmoituksen mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimat rahastot omistivat 7 196 174 Orionin B-osaketta, joka oli 5,09 % Orionin osakekannasta ja 0,71 % äänimäärästä.

Orion tiedotti 7.11.2011, että Erkki Etolan ja hänen hallinnoimansa yhtiön omistamien Orion Oyj:n osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä ylitti 7.11.2011 tehdyn Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisen osakemuunnon seurauksena yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista äänistä. Ilmoituksen mukaan Erkki Etola ja hänen hallinnoimansa yhtiö omistivat 2 500 000 Orionin A-osaketta, joka oli 1,77 % osakekannasta ja 5,00 % Orionin äänimäärästä.

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2011 lopussa hallituksen jäsenten yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 2 334 458 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 1 915 836 oli A-osakkeita ja
418 622 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2011 lopussa 33 050 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja pois lukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeista yhteensä 101 853 kappaletta, joista 428 oli A-osakkeita ja 101 425 B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 1,76 % yhtiön koko osakekannasta ja 3,90 % yhteenlasketusta äänimäärästä. Luvut sisältävät myös määräysvaltayhteisöjen omistukset.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Lue lisää Orionin osakkeista ja niiden kursseista, kuukausittain päivitettävät tiedot Orionin omistuspohjan rakenteesta, lista suurimmista osakkeenomistajista ja päivitetyt tiedot Orion-konsernin ilmoitusvelvollisten sisäpiiriläisten osakeomistuksista.


Sijoittajakontaktit

Lisätietoja Orionista sijoituskohteena saa seuraavilta henkilöiltä:

Jari Karlson
Talousjohtaja
Puh. 010 426 2883

Tuukka Hirvonen
Taloustiedottaja
Puh. 010 426 2721

Orionin sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi (at) orion.fi.


Arvioita Orionista sijoituskohteena

Arvioita Orionista sijoituskohteena saa käsityksemme mukaan seuraavista pankeista ja pankkiiriliikkeistä. Lista ei välttämättä kata kaikkia Orionista tehtyjä analyyseja. Kyseiset pankit tai pankkiiriliikkeet seuraavat Orionia oma-aloitteisesti, eikä yhtiö vastaa analyytikoiden esittämistä mielipiteistä tai arvioista.

Päivitetyt tiedot Orionia seuraavista analyytikoista löytyvät osoitteesta http://www.orion.fi/Sijoittajille/Orion-sijoituskohteena/Analyytikot/

Osakejakauma 31.12.2011

 

Osakejakauma 31.12.2011

 

Äänijakauma 31.12.2011

 

Äänijakauma 31.12.2011

 

Osakkeiden kurssikehitys

 

Osakkeiden kurssikehitys

 

Osakkeiden vaihto 2011

Kuukausivaihto

Osakkeiden vaihto