Tietoa osakkeenomistajille

Yhtiökokous

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.3.2012 klo 14.00 Helsingin Messukeskuksessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Orionin yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 8.3.2012.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 8.3.2012. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2012 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Yhtiökokous pidetään suomeksi. Yhtiökokousta koskevat tiedot ja kokousaineisto ovat saatavilla osoitteessa www.orion.fi/yhtiokokous2012

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 15.3.2012 klo 10.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

a) internet-sivujen kautta www.orion.fi

b) puhelimitse numeroon 010 426 5252 (maanantai–perjantai klo 8.00–18.00)

c) kirjeitse osoitteeseen Orion Oyj, Rahoitusosasto, PL 65, 02101 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Orion Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumisten ja mahdollisten valtakirjojen on oltava perillä ennen määräajan päättymistä.

Osingonmaksu

Orionin hallitus esittää 20.3.2012 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta, mikä vastaa 87,2 prosentin osingonjakosuhdetta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman pääoman jakamisesta pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 euroa osaketta kohden.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, osinko ja pääoman palautus maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2012 merkittyinä osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin ylläpitämään Orionin osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukainen maksupäivä on 4.4.2012.

Osakkeenomistajille, jotka eivät ole siirtäneet osakekirjojaan arvo-osuusjärjestelmään osingonmaksun täsmäytyspäivään mennessä, maksetaan osinko vasta osakkeiden arvo-osuusjärjestelmään siirtämisen jälkeen.

Julkaisut ja niiden jakelu

Orionin julkaisut ovat saatavilla suomeksi ja englanniksi yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.orion.fi/julkaisut-ja-media.

Orionin julkaisujen tilaajaksi voi rekisteröityä täyttämällä tilauslomakkeen osoitteessa www.orion.fi/julkaisut-ja-media. Julkaisuja voi tilata myös Orionin viestinnästä sähköpostitse osoitteesta corpcom (at) orion.fi.

Viralliset lähetykset osakkeenomistajilleen Orion postittaa Euroclear Finlandin ylläpitämän osakasluettelon mukaisiin osoitteisiin osakkeenomistajakohtaisesti. Virallisia lähetyksiä ovat mm. sellaiset yhtiökokouskutsut, jotka on osakeyhtiölain mukaisesti lähetettävä osakkeenomistajalle kirjeitse.

Orion ei julkaise painettua vuosikertomusta vuodelta 2011, vaan se julkaistaan vain sähköisessä muodossa verkkoversiona.


Osoitteenmuutokset

Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan muuttuneet yhteystiedot kaikkiin niihin pankkeihin tai pankkiiriliikkeisiin, joissa osakkeenomistajalla on arvo-osuustilejä. Orion ei voi tehdä osoitteenmuutosta arvo-osuusjärjestelmään osakkeenomistajan puolesta.

Julkaisujen tilaajarekisterin tietoja voi päivittää Orionin internetsivuilla olevan rekisteröintilomakkeen kautta.

Hiljainen kausi

Ennen jokaista tulosjulkaisua Orion noudattaa kolmen viikon mittaista hiljaista kautta, jonka aikana yhtiön edustajat eivät tapaa analyytikoita ja sijoittajia eivätkä osallistu pääomamarkkinoihin liittyviin tilaisuuksiin.

Hiljaisen kauden aikana yhtiö ei myöskään kommentoi raportoimattoman tai kuluvan kauden taloudellista tilannetta tai tulevaisuuden näkymiä.