Emoyhtiö Orion Oyj:n tilinpäätös (FAS)

 

Tuloslaskelma

 

milj. €
2011 2010
Liikevaihto   763,6 701,7
Liiketoiminnan muut tuotot   7,7 7,2
Liiketoiminnan kulut   -498,7 -473,2
Poistot ja arvonalentumiset   -32,7 -28,1
Liikevoitto   239,9 207,7
Rahoitustuotot ja -kulut   9,8 16,8
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   249,7 224,5
Satunnaiset erät   10,5 12,5
Tilinpäätössiirrot   2,5 -0,7
Tuloverot   -65,7 -57,8
Tilikauden voitto   197,0 178,4
       
       

Tase

 

VASTAAVAA

 

milj. €, 31.12.
2011 2010
Aineettomat oikeudet   55,8 62,9
Muut pitkävaikutteiset menot   4,6 4,0
Aineettomat hyödykkeet yhteensä   60,4 67,0
       
Maa-alueet   3,7 3,7
Rakennukset ja rakennelmat   69,9 72,9
Koneet ja kalusto   57,2 58,0
Muut aineelliset hyödykkeet   0,6 0,7
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   8,9 2,3
Aineelliset hyödykkeet yhteensä   140,3 137,6
       
Osuudet saman konsernin yrityksissä   90,5 83,7
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   2,2 2,2
Muut sijoitukset   1,3 1,3
Sijoitukset yhteensä   94,1 87,3

     
Pysyvät vastaavat yhteensä   294,8 291,8
       
Vaihto-omaisuus   105,8 86,6
Pitkäaikaiset saamiset   0,4 1,0
Myyntisaamiset   140,0 104,7
Muut lyhytaikaiset saamiset   36,2 26,7
Rahoitusarvopaperit   70,3 119,6
Rahat ja pankkisaamiset   24,1 27,5
Vaihtuvat vastaavat yhteensä   376,9 366,2

     
Vastaavaa yhteensä   671,6 657,9

VASTATTAVAA

 

milj. €, 31.12.
2011 2010
Osakepääoma   92,2 92,2
Ylikurssirahasto     17,8
Käyvän arvon rahasto   -0,0 1,9
Käyttörahasto   0,5 8,9
Sijoittun vapaan oman pääoman rahasto   17,8  
Kertyneet voittovarat   32,4 21,3
Tilikauden voitto   197,0 178,4
Oma pääoma yhteensä   339,9 320,6
Tilinpäätössiirtojen kertymä   72,2 74,7
Pakolliset varaukset   0,9 0,9

     
Lainat rahoituslaitoksilta   64,1 66,1
Lainat eläkevakuutusyhtiöiltä     19,1
Muut pitkäaikaiset velat   0,2 0,1
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä   64,3 85,3
       
Ostovelat   63,6 49,9
Muut lyhytaikaiset velat   130,8 126,5
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   194,4 176,4

     
Vastattavaa yhteensä   671,6 657,9

Rahoituslaskelma

 

milj. €
2011 2010
Liikevoitto   239,9 207,7
   

Poistot ja arvonalentumiset   32,7 28,1
Muut oikaisut   3,1 1,4
Oikaisut liikevoittoon yhteensä   35,8 29,4
   

Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos   -36,7 -7,4
Vaihto-omaisuuden muutos   -19,2 -3,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos   7,9 -5,7
Käyttöpääoman muutos yhteensä¹   -48,0 -16,2
   

Maksetut korot   -6,5 -5,9
Saadut osingot²   11,7 14,9
Saadut korot²   4,6 3,9
Maksetut verot   -71,9 -47,8
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä   165,5 186,1
   

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin   -10,9 -12,7
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin   -17,0 -15,5
Aineellisten hyödykkeiden myynnit   0,9 1,0
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin   -0,0 -0,0
Myydyt tytäryhtiöosakkeet   0,3 4,6
Investoinnit osakkuusyhtiöosakkeisiin   -0,0 -1,3
Myönnetyt lainat   -8,4 -1,1
Lainasaamisten takaisinmaksut   1,6 0,5
Investointien rahavirta yhteensä   -33,5 -24,5

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot   3,8 2,9
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -2,5 -0,8
Pitkäaikaisten lainojen nostot   19,1  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -40,1 -21,0
Omien osakkeiden hankinta  
-4,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako   -177,5 -155,2
Saadut konserniavustukset   12,5 11,8
Rahoituksen rahavirta yhteensä   -184,6 -166,9
 


Rahavarojen muutos
-52,7 -5,3
Rahavarat 1.1.³   147,1 152,4
Rahavarojen muutos   -52,7 -5,3
Rahavarat 31.12.³   94,4 147,1

     
       

¹ Emoyhtiön ja sen kotimaisten tytäryhtiöiden välisten lyhytaikaisten lainojen ja saamisten muutokset sisältyvät bruttomääräisinä emoyhtiön käyttöpääoman muutokseen.

 

² Tytäryhtiöiden maksamat osingot ja korot sisältyvät emoyhtiön liiketoiminnan rahavirtaan.

 

³ Rahavarat sisältävät rahojen ja pankkisaamisten lisäksi likvidit arvopaperit, joiden arvon vaihteluun on erittäin vähäinen riski.


 

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

 

Orion Oyj on Orion-konsernin emoyhtiö ja sen kotipaikka on Espoo. Yhtiön Y-tunnus on 1999212-6.

 

Emoyhtiön tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

 

Orion Oyj:n tilinpäätös laaditaan noudattaen Suomessa voimassa olevaa kirjanpitolakia sekä tilinpäätöksen laatimista koskevia muita säännöksiä ja määräyksiä. Merkittävimmät erot Orion-konsernin tilinpäätöksen laatimisessa noudatettaviin IFRS-laadintaperiaatteisiin on seuraavat kohdat.

 

Vaihto-omaisuus

 

Vaihto-omaisuuden arvoon on sisällytetty vaihto-omaisuuden hankintamenot sekä valmistusmenot, jotka sisältävät välittömästi tuotannon määrään yhteydessä olevat menot.

 

Liikearvo

 

Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluvan liikearvon tasearvo perustuu alkuperäiseen hankintamenoon, josta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Liikearvon poistoaika on pääsääntöisesti 5 vuotta. Eräissä tapauksissa liikearvon taloudellinen pitoaika on arvioitu pidemmäksi, kuitenkin enintään 20 vuodeksi.

 

Eläkejärjestelyt

 

Yhtiön palveluksessa olevalle henkilöstölle on järjestetty eläketurva Orionin Eläkesäätiössä ja eläkevakuutusyhtiöissä. Emoyhtiön tilinpäätöksessä eläkekuluja ovat eläkevakuutusyhtiöille suoritettavien eläkevakuutusmaksujen lisäksi eläkesäätiölle maksettavat kannatusmaksut.

 

Vuokrasopimukset

 

Vuokrasopimusten perusteella maksettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä vuokra-ajan kuluessa.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.