Orion Oyj:n hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä tilikaudelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 247 690 842,07 euroa, josta tilikauden voittoa on 197 005 059,17 euroa.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista

- jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 844 074 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi 183 097 296,20 euroa
- lahjoitetaan lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen hallituksen päätöksen mukaisesti 250 000,00 euroa
- omaan pääomaan jätettäisiin 64 343 545,87 euroa

247 690 842,07 euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Lisäksi hallitus ehdottaa 20.3.2012 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,12 euroa osaketta kohden.

Tämän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitämme yhtiökokoukselle käsiteltäväksi.

Espoossa 7. päivänä helmikuuta 2012

 

Hannu Syrjänen         Matti Kavetvuo                 Sirpa Jalkanen        
Puheenjohtaja  Varapuheenjohtaja    
     
Eero Karvonen  Heikki Westerlund  Jukka Ylppö 
     
Timo Lappalainen     
Toimitusjohtaja    

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.