Orion Oyj:n hallituksen toimintakertomus tilikaudelta 2011

Tapahtumia tilikaudella 2011

Tammikuussa Orion aloitti patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Comtan®-lääkettä Yhdysvalloissa suojaavaa patenttiaan.

Tammikuun lopussa Orion ja Endo Pharmaceuticals Inc. ilmoittivat allekirjoittaneensa sopimuksen uudenlaisesta yhteistyöstä syöpälääkkeiden tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotteistuksessa.

Heinäkuussa Orion Diagnostica vahvisti tutkimus- ja tuotekehityspohjaansa hankkimalla uuden varhaisvaiheen teknologian ostamalla englantilaisen GeneForm Technologies Ltd -teknologiayhtiön koko osakekannan.

Elokuussa Orion ilmoitti solmineensa yhteistyösopimuksen Nycomedin kanssa astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitettujen Easyhaler®-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinoinnista Euroopan suurimmissa maissa sekä lisensoinnin ja jakelun järjestämisestä yksinoikeudella Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella.

Syyskuussa Orion ilmoitti saaneensa tiedon, että Euroopan komissio oli antanut keskitetyn myyntiluvan Orionin dexdor®-tehohoitorauhoitteelle (deksmedetomidiini).

Lokakuussa Orion ilmoitti, että Toimitusketju -linjatoiminnosta vastaavaksi johtajaksi ja Orion-konsernin johtoryhmän jäseneksi on 1.1.2012 alkaen nimitetty DI, MBA Virve Laitinen.

Marraskuussa Orionin Turun lääketehtaan tuotanto keskeytyi tehtaalla sattuneen tulipalon vuoksi.

Joulukuussa Orion ilmoitti Turun lääketehtaan tuotannon käynnistyneen pääosin uudelleen marraskuisen tulipalon jälkeen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

7.2. Orion ilmoitti, että vuoden 2012 alussa saadut Easyhaler®-tuoteperheen laajentamiseksi kehitteillä olevan budesonidi–formoteroli -yhdistelmävalmisteen tutkimustulokset olivat lupaavat, mutta eivät vielä riittävät myyntilupahakemuksen jättämiseksi. Yhtiö jatkaa tuotteen kehittämistä edelleen vuonna 2012.

Taloudellinen katsaus

Liikevaihto

Orion-konsernin liikevaihto tammi–joulukuulta 2011 oli 918 miljoonaa euroa (850 miljoonaa euroa vuonna 2010), ja se kasvoi 8 %. Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon katsauskaudella.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto oli 871 (806) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %. Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden osuus oli 420 (397) miljoonaa euroa eli 48 % (49 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihto kasvoi 6 % ja oli yhteensä 267 (253) miljoonaa euroa. Tämä oli 31 % (31 %) Lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta. Muun tuotteiston (pois lukien Parkinson-lääkkeet) liikevaihto oli 604 (554) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto oli 50 (46) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %.


Liikevaihto

 

Liikevaihto

 

Tulos

Orion-konsernin liikevoitto oli 283 (254) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 288 (252) miljoonaa euroa, ja se kasvoi vertailukaudesta 14 %. Toiminnan kiinteät kulut kasvoivat ennakoidusti vertailukaudesta.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,9 (6,1) miljoonaa euroa, ja se laski vertailukaudesta 20 % johtuen tuotekatteiden laskusta sekä kiinteiden kulujen noususta.

Liikevoitto ja voitto ennen veroja

 

Liikevoitto ja voitto ennen veroja

 

Liiketoiminnan kulut

Konsernin myynnin ja markkinoinnin kulut kasvoivat 8 %, ja ne olivat 205 (189) miljoonaa euroa. Kulut sisältävät 6 (3) miljoonaa euroa tuoteoikeuksista tehtyjä aineettomien hyödykkeiden arvonalennuksia.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 88 (86) miljoonaa euroa ja ne nousivat 2 %. T&K-kulujen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Lääketutkimuksen ja -kehityksen osuus oli 81 (80) miljoonaa euroa. Tutkimushankkeista on kerrottu tarkemmin ’Lääkeliiketoiminnan liiketoimintakatsauksessa'.

Tutkimus- ja kehityskulut

 

Tutkimus- ja kehityskulut

 

Hallinnon kulut olivat 41 (39) miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut kasvattivat tulosta 3 (1) miljoonaa euroa. Kulut koostuivat lähinnä valuuttakurssisuojauksista aiheutuvista eristä. Vertailukauden lukuun sisältyy myös 4 miljoonan euron voitto kiinteistöosakeyhtiön myynnistä vuoden 2010 loppupuolella.

Konsernin voitto

Konsernin voitto ennen veroja oli 282 (253) miljoonaa euroa. Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,49 (1,31) euroa, ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos oli 1,49 (1,31) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 3,55 (3,32) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja oli 49 % (45 %) ja oman pääoman tuotto verojen jälkeen 43 % (41 %).

Tase ja rahoitusasema

Konsernin nettovelkaantumisaste oli -7 % (-12 %) ja omavaraisuusaste 64 % (63 %).

Konsernitaseen vieras pääoma 31.12.2011 oli 279 (278) miljoonaa euroa. Korollista velkaa oli kauden lopussa 89 (110) miljoonaa euroa, josta pitkäaikaisia lainoja oli 66 (88) miljoonaa euroa.

Kauden lopussa konsernin rahavarat olivat 123 (167) miljoonaa euroa. Rahavarat on sijoitettu vakavaraisten pankkien ja yritysten lyhytaikaisiin korkosijoitusinstrumentteihin.

Ylikurssirahastoa alennettiin siirtämällä 17.797.958,60 euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentaminen perustui varsinaisen yhtiökokouksen päätökseen 31.3.2011.


Omavaraisuusaste ja vieras pääoma

 

Omavaraisuusaste ja vieras pääoma

 

Rahavirrat

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni hieman vertailukaudesta ja oli 199 (209) miljoonaa euroa. Liikevoitto parani vuonna 2011, mutta käyttöpääomaan sitoutui rahaa 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vertailukaudella eli 43 (28) miljoonaa euroa. Myyntisaamisten kasvu johtui lähinnä vuoden lopun edellistä vuotta suuremmasta myynnistä sekä eräiden jakelusopimusten maksuaikataulujen muutoksesta. Erääntyneet saatavat eivät vuoden kuluessa kasvaneet. Maksetut verot olivat 79 (50) miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat vertailukaudesta 29 miljoonaa euroa. Nousu johtuu tuloksen parantumisesta sekä tilikauden 2010 verojen maksujen ajoituksesta.

Investointien rahavirta oli -44 (-31) miljoonaa euroa.

Rahoituksen rahavirta oli -200 (-182) miljoonaa euroa. Sen muutos johtuu edellistä vuotta suuremmista osingoista.

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä

 

Osakekohtainen rahavirta ennen rahoituseriä

 

Investoinnit

Konsernin investoinnit olivat 50 (39) miljoonaa euroa. Aineellisten hyödykkeiden osuus oli 30 (23) miljoonaa euroa, aineettomien hyödykkeiden osuus 19 (15) miljoonaa euroa ja sijoitusten 0 (1) miljoonaa euroa.

Investoinnit

 

Investoinnit

 

Näkymäarvio vuodelle 2012

Liikevaihto on vuoden 2011 tasolla.

Liikevoitto on vuoden 2010 tasolla.

Konsernin investoinnit ovat noin 50 miljoonaa euroa ilman olennaisia yritys- tai tuotehankintoja.

Näkymien perustelut

Hintakilpailu Suomen markkinalla jatkuu myös vuonna 2012. Tuotelanseeraukset kuitenkin tukevat edelleen Orionin asemaa markkinajohtajana.

Geneerisen kilpailun alkaminen Yhdysvalloissa huhtikuussa 2012 laskee Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä vuoden 2012 kuluessa. Vuonna 2011 Yhdysvaltain markkinan osuus Orionin Parkinson-lääkkeiden liikevaihdosta oli noin 60 miljoonaa euroa. Muualla maailmassa geneerisen kilpailun ei odoteta vaikuttavan olennaisesti näiden tuotteiden myyntiin alkaneena vuonna.

Markkinointipanostukset ovat edellisen vuoden tasolla. Koska uusien tuotteiden rekisteröinnit ja lanseeraukset ovat yli vuoden mittaisia projekteja, on niiden vaatimat resurssien lisäykset ja muut panostukset vuodelle 2012 suunniteltu pääsääntöisesti jo edellisen vuoden aikana.

Tutkimus- ja kehityskulut kasvavat hieman vuodesta 2011. Ne syntyvät toisaalta yhtiön sisäisistä, kiinteistä eristä kuten palkoista ja toimintainfrastruktuurin ylläpidosta, ja toisaalta ulkoisista muuttuvista kuluista. Ulkoiset kulut syntyvät mm. pitkäkestoisista kliinisistä potilaskokeista, jotka tehdään tyypillisesti useissa maissa sijaitsevilla klinikoilla. Keskeiset vuodelle 2012 suunnitellut kliiniset tutkimukset joko jatkuvat edellisestä vuodesta tai ne on jo hyvin pitkälle suunniteltu, ja sen vuoksi niiden kustannustaso on varsin hyvin ennakoitavissa.

Arviot Yhdysvalloissa meneillään olevien patenttioikeudenkäyntien kustannuksista perustuvat laadittuihin aikatauluihin ja työmääräsuunnitelmiin. Oikeudenkäynneistä aiheutuvat kustannukset riippuvat monista tekijöistä, joita on vaikea tarkkaan arvioida.


Näkymien toteutumiseen liittyvät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön tiedossa ei ole yksittäisiä merkittäviä vuoden 2012 tulosnäkymiin liittyviä riskitekijöitä. Orionin Parkinson-lääkkeiden myyntiä vuonna 2012 laskevan geneerisen kilpailun alkamisen vaikutukset on jo sisällytetty näkymäarvioon.

Yksittäisten tuotteiden myynti ja toisaalta Orionin myynti yksittäisillä markkinoilla saattaa vaihdella mm. sen mukaan, missä määrin lääkemarkkinoilla jatkuvasti viime vuosina kiristynyt hinta- ja muu kilpailu kohdistuu nimenomaan Orionin tuotteisiin. Toimitukset Novartikselle perustuvat yhdessä etukäteen sovittuihin aikatauluihin. Nämä voivat kuitenkin muuttua esimerkiksi Novartiksen päätösten seurauksena, jotka koskevat mm. varastotasojen muutoksia.

Valuuttakurssiriskistä suurin osa syntyy Yhdysvaltojen dollarin kurssikehityksestä. Tyypillisesti vain alle 15 % Orionin liikevaihdosta tulee Yhdysvalloista. Euroopan maiden valuutoissa kokonaisvaikutusta pienentää se, että Orionilla on useimmissa näissä maissa oma organisaatio ja siten myynnin lisäksi myös kustannuksia kyseisissä valuutoissa.

Tutkimushankkeisiin liittyy aina epävarmuustekijöitä, jotka saattavat joko kasvattaa tai laskea arvioituja kustannuksia. Projektit saattavat edetä oletettua hitaammin tai nopeammin tai ne saatetaan keskeyttää. Meneillään olevissa kliinisissä tutkimuksissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heijastuvat kuitenkin kustannuksiin suhteellisen hitaasti, eikä niillä arvioida olevan olennaista vaikutusta kuluvan vuoden tulokseen. Uusien, käynnistymässä olevien tutkimusten aikataulut ja kustannukset ovat tutkimusprosessin luonteesta johtuen tiedossa jo etukäteen, eivätkä ne siten tyypillisesti aiheuta odottamattomia muutoksia ennakoituun kulurakenteeseen.

Konsernin taloudelliset tavoitteet

Orionin taloudelliset tavoitteet ovat konsernin taloudellisen vakauden varmistaminen ja pidemmän aikavälin kannattava kasvu.

Pääasialliset keinot tavoitteiden saavuttamiseksi ovat:

  • liikevaihdon ja liikevoiton orgaanisen kehityksen parantaminen tuote-, tuotteisto- ja yritysostojen avulla
  • toiminnan tehokkuuden parantaminen ja kustannusten hallinta
  • rahoitusaseman säilyttäminen vakaana, jolloin omavaraisuusaste pidetään vähintään 50 prosentin tasolla

Nykyisin noin kolmannes Orionin liikevaihdosta muodostuu Stalevo®- ja Comtess®/Comtan®-lääkkeiden myynnistä. Näiden Parkinson-lääkkeiden tärkeimmät patentit keskeisimmillä markkinoilla päättyvät vuosina 2012–2013, minkä vuoksi niiden myynnin arvioidaan laskevan lähivuosina. Orion tuo jatkuvasti markkinoille uusia tuotteita korvaamaan liikevaihdon laskua.

Orionin lähivuosien liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyminen riippuu siitä nopeudesta, jolla Parkinson-lääkkeiden myynnin lasku ja toisaalta muiden tuotteiden myynnin kasvu kehittyvät tulevaisuudessa.

Orionin osingonjakopolitiikka

Orion ottaa osingonjaossaan huomioon yhtiön jakokelpoisten voittovarojen lisäksi taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen vaatimat keskipitkän ja pitkän aikavälin investointi- ja muut rahoitustarpeet.

Hallituksen esitys voitonjaosta, osinko 1,30 euroa osakkeelta

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 247 690 842,07 euroa, josta tilikauden voittoa on 197 005 059,17 euroa.

Hallitus ehdottaa, että emoyhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,30 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Voitonjakoehdotuksen tekemispäivänä osinkoon oikeuttavia osakkeita on 140 844 074 kappaletta, joten osingon kokonaismäärä olisi yhteensä 183 097 296,20 euroa. Konsernin osingonjakosuhde tilikaudelta 2011 olisi 87,2 % (91,6 %). Osingon maksupäivä olisi 4.4.2012 ja osinkoon olisivat oikeutettuja osakkeenomistajat, jotka ovat merkittyinä yhtiön osakasluetteloon 23.3.2012.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että lääketieteelliseen tutkimukseen ja muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen lahjoitetaan hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti 250 000 euroa ja että omaan pääomaan jätettäisiin 64 343 545,87 euroa.

Hallituksen esitys vapaan oman pääoman jakamisesta, 0,12 euroa osakkeelta

Hallitus ehdottaa 20.3.2012 pidettävälle Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi vapaan oman pääoman jakamisesta pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 euroa osaketta kohden. Vapaan oman pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 23.3.2012 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Maksupäivä olisi 4.4.2012.


Osakekohtainen tulos ja osinko

 

Osakekohtainen tulos ja osinko

 

Liiketoimintakatsaukset

Lääkeliiketoiminta

Katsaus ihmislääkemarkkinoihin

Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2011 oli yhteensä 1 972 (1 926) miljoonaa euroa, ja se nousi 2 % edellisvuodesta.

Orionin yksittäisistä markkina-alueista tärkein on Suomi, jonka osuus kokonaisliikevaihdosta on noin neljännes. Orion pystyi kasvattamaan myyntiään markkinoita nopeammin, ja yhtiö vankisti asemaansa Suomen johtavana lääkemarkkinoijana. Suomen Lääkedatan tilastoinnin mukaan Orionin ihmislääkkeiden tukkumyynti Suomessa vuonna 2011 oli yhteensä 202 (192) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Orionin markkinaosuus oli 10 % (10 %), mikä on lähes neljä prosenttiyksikköä korkeampi kuin toiseksi suurimmalla yhtiöllä.

Kaikkien Parkinson-lääkkeiden yhteenlaskettu myynti syyskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Yhdysvalloissa 682 miljoonaa dollaria (1 001 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se laski 32 %. Markkinamyynnin lasku johtuu eräiden tuotteiden geneerisen kilpailun alkamisesta. Euroopan viisi suurinta Parkinsonin taudin lääkemarkkinaa olivat Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Espanja ja Italia. Niiden yhteenlaskettu Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli 989 (1018) miljoonaa euroa, ja keskimääräinen markkinalasku oli 3 %.

Yksittäisenä terapia-alueena Orionille merkittävin on edelleen Parkinsonin taudin hoito. Orionin Parkinson-lääkkeet muodostavat vajaan kolmanneksen konsernin liikevaihdosta. Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti Yhdysvalloissa säilyi vertailukauden tasolla kokonaismarkkinan laskiessa selvästi. Japanissa myynti kehittyi edelleen suotuisasti ja kokonaismarkkinan kehitystä selvästi paremmin. IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan Orionin Parkinson-lääkkeiden myynti syyskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta oli Yhdysvalloissa 180 (180) miljoonaa dollaria. Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla myynti oli vertailukauden tasolla 157 (156) miljoonassa eurossa, ja Japanissa myynti kasvoi 24 prosenttia 53 (43) miljoonaan euroon. Orionin Parkinson-lääkkeiden markkinaosuus Yhdysvalloissa oli 26 %, Euroopan viidellä suurimmalla markkinalla keskimäärin 16 % ja Japanissa 11 %.

Orionin Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) myynti IMS Health -lääkemyyntitilastojen mukaan oli 194 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria syyskuuhun 2011 päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta (142 milj. USD edeltäneeltä 12 kk:lta), ja se kasvoi 37 %. Myynnistä noin neljä viidesosaa eli 153 (123) miljoonaa dollaria on peräisin Yhdysvaltojen markkinalta, missä Precedexin myynti kasvoi 24 %.

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto ja tulos

Lääkeliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2011 oli 871 (806) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 % edellisen vuoden vertailuajankohdasta. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 288 (252) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 14 %. Lääkeliiketoiminnan liikevoitto oli 33 % (31 %) segmentin liikevaihdosta.

Orionin kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen liikevaihto vuonna 2011 oli 472 (442) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 7 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan kokonaisliikevaihdosta oli 54 % (55 %). Vuoden aikana tulehdussairauksien hoidossa käytetty Solomet®-lääke (metyyliprednisoloni) nousi kymmenen myydyimmän lääkevalmisteen listalle, ja sieltä putosi rintasyövän hoidossa käytetty Fareston®-lääke.

Omaan tutkimukseen perustuvien tuotteiden liikevaihto vuonna 2011 oli 420 (397) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6 %. Näiden tuotteiden osuus lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta oli 48 % (49 %).

Alkuperälääkkeet

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön tuotteisto koostuu patenttisuojatuista reseptilääkkeistä, jotka on suunnattu kolmelle terapia-alueelle: keskushermostosairauksiin, syöpäsairauksiin ja tehohoitoon sekä Easyhaler®-keuhkolääkkeisiin.

Alkuperälääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2011 oli 409 (371) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %.

Orionin Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat Stalevo® (vaikuttavat aineet karbidopa, levodopa ja entakaponi) ja Comtess®/Comtan® (entakaponi), ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli 267 (253) miljoonaa euroa. Parkinson-lääkkeiden myynti kasvoi 6 % ja muodosti koko lääkeliiketoiminnan liikevaihdosta 31 % (31 %). Liikevaihto Stalevo- ja Comtan-toimituksista Novartikselle oli yhteensä 171 (153) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 12 %. Stalevo-toimitukset Novartikselle kasvoivat 7 %, ja Comtan-toimitukset 21 %. Orionin oman myyntiorganisaation liikevaihto Stalevo- ja Comtess-lääkkeistä oli yhteensä 96 (100) miljoonaa euroa. Stalevo-lääkkeen myynti oman myyntiverkoston kautta oli 81 (82) miljoonaa euroa ja Comtessin 15 (18) miljoonaa euroa.

Yhdysvaltain lääkeviranomainen FDA jatkaa edelleen Stalevoa koskevaa, keväällä 2009 aloitettua turvallisuusarviota. Orion toimii yhteistyössä FDA:n kanssa arvion tekemisessä. FDA on pyytänyt tietokantoihin perustuvaa lisätietoa STRIDE-PD -tutkimuksen tulosten merkityksestä, jonka vuoksi Orion ja Novartis ovat päättäneet tehdä kaksi epidemiologista tutkimusta, joiden pitää valmistua heinäkuuhun 2012 mennessä, ja joista raportoidaan viranomaisille kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Astman ja keuhkoahtaumataudin hoitoon tarkoitetun Easyhaler®-tuoteperheen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2011 oli 31 (28) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Easyhaler-tuotteiden myynti oman myyntiverkoston kautta Euroopassa jatkoi kasvuaan vuoden 2011 aikana, ja vuoden lopussa yhtiö markkinoi itse Easyhaler-tuoteperhettä 14 maassa. Myös partnerimyynnin kehitys oli positiivista. Orion ilmoitti elokuussa solmineensa yhteistyösopimuksen Nycomedin kanssa kehitteillä olevien Easyhaler-yhdistelmävalmisteiden rinnakkaismarkkinoinnista Euroopan suurimmissa maissa sekä lisensoinnin ja jakelun järjestämisestä yksinoikeudella Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Molemmat yritykset markkinoivat tuotteita Easyhaler-kattobrändin alla.

Sydämen vaikean vajaatoiminnan hoitoon tarkoitetun Simdax®-lääkkeen liikevaihto vuonna 2011 oli 44 (40) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 10 %. Orion hankki vuonna 2009 Abbott-lääkeyhtiöltä takaisin oikeudet Simdaxiin, ja tuotteen haltuunotto saatettiin loppuun vuoden 2011 aikana. Myös Euroopan ulkopuolisten alueiden partnerimyyntiverkostoa kehitettiin edelleen vuonna 2011.

Precedex®-tehohoitorauhoitteen (deksmedetomidiini) liikevaihto vuonna 2011 oli 33 (27) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 21 %. Rauhoitetta myy Yhdysvalloissa ja muilla Euroopan ulkopuolisilla alueilla Orionin kumppani Hospira. Precedexin liikevaihdosta noin neljä viidesosaa tulee Yhdysvaltojen markkinalta.

Orionin uusi dexdor®-tehohoitorauhoite (deksmedetomidiini) sai syyskuussa Euroopan komissiolta keskitetyn myyntiluvan, joka kattaa kaikki Euroopan Unionin 27 jäsenvaltiota. Vuoden 2011 aikana tuote lanseerattiin Saksassa, Itävallassa, Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Puolassa ja Norjassa. Useimmissa Euroopan maissa tuote lanseerataan vuoden 2012 aikana sitä mukaa kuin hinnoittelu- ja korvattavuusprosessit etenevät maakohtaisesti. Alkuvuonna 2012 Orion solmi yhteistyösopimuksen Baxterin kanssa dexdor®-tuotteen markkinoinnista Ranskassa.

Erityistuotteet

Patenttisuojattomista eli geneerisistä reseptilääkkeistä ja itsehoitotuotteista muodostuvan Erityistuotteet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2011 oli 321 (299) miljoonaa euroa ja se kasvoi 7 %. Yksikön liikevaihto Suomen ulkopuolisilla markkinoilla kasvoi 9 % vuoteen 2010 verrattuna. Orion toteutti vuoden 2011 aikana 135 (144) geneeristen reseptilääkkeiden ja itsehoituotteiden lanseerausta, jotka jakautuivat tasaisesti eri markkina-alueiden kesken.

Marraskuussa Orionin Turun lääketehtaalla sattuneen tulipalon aiheuttaman tuotantokatkoksen vaikutukset kohdistuvat pääosin Erityistuotteet-tulosyksikköön. Tuotantokatkos aiheutti etenkin Suomen markkinalla loppuvuoden 2011 aikana jonkin verran toimitusvaikeuksia, joiden odotetaan vielä jatkuvan alkaneen vuoden ensimmäisinä kuukausina. Tehtaan tuotanto saatiin käynnistettyä asteittain uudelleen joulukuun lopussa ja tammikuun 2012 alussa.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto Suomessa vuonna 2011 oli 220 (210) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 5 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan tästä myynnistä. Orion onnistui kasvattamaan markkinaosuuttaan sekä reseptilääkkeissä että itsehoitotuotteistossa.

Orionin ihmislääkkeiden liikevaihto itäisessä Euroopassa vuonna 2011 oli 54 (50) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 9 %. Erityistuotteet-tulosyksikkö muodostaa valtaosan alueen myynnistä. Myynnin kasvun taustalla oli valitun tuoteportfolion kehittyminen ja eteneminen sekä Orionin oman toiminnan tehostuminen alueella.

Vuonna 2011 Orion jatkoi pitkäjänteistä työtä markkina-asemansa vahvistamiseksi Skandinaviassa. Vakaasti kasvavan tuoteportfolion myötä Erityistuotteet-tulosyksikkö onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan Skandinaviassa selvästi.

Eläinlääkkeet

Eläinlääkkeet-tulosyksikön liikevaihto vuonna 2011 oli 68 (68) miljoonaa euroa. Tulosyksikön liikevaihdosta 34 % (36 %) eli 23 (24) miljoonaa euroa muodostui eläinrauhoitteiden myynnistä.

Vuoden aikana tehdyt tuotelanseeraukset ja uudet jakelusopimukset vahvistivat Orionin asemaa Pohjoismaiden eläinlääkemarkkinalla, jossa Orion kuuluu kolmen suurimman eläinlääkemarkkinoijan joukkoon.

Lääketeollisuus ry:n tilastoinnin mukaan eläinlääkkeiden kokonaismarkkina vuonna 2011 Suomessa oli edellisvuoden tasolla noin 50 (49) miljoonassa eurossa. Orion oli toiseksi suurin toimija 20 % (20 %) markkinaosuudella.

Fermion

Fermion tuottaa lääkkeiden vaikuttavia aineita Orionin ja muiden lääkeyhtiöiden käyttöön ja sen tuotteisto kattaa lähes 30 lääkeainetta. Tulosyksikön liikevaihto ilman toimituksia Orionin omaan käyttöön vuonna 2011 oli 43 (45) miljoonaa euroa, joka on noin kaksi kolmasosaa koko Fermionin liikevaihdosta. Useat avaintuotteet menestyivät hyvin, vaikka kilpailu markkinoilla jatkui kireänä.

Tutkimus ja kehitys

Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueita ovat keskushermostolääkkeet, syöpä- ja tehohoitolääkkeet sekä inhaloitavat Easyhaler-keuhkolääkkeet. Oman tutkimuksen ohella Orion panostaa aikaisen vaiheen tutkimus- ja kehitysyhteistyöhön yliopistojen ja muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Loppuvaiheen kliinisessä tutkimuksessa Orion pyrkii jakamaan kustannuksia muiden lääkeyhtiöiden kanssa. Näin Orion mahdollistaa uusien tutkimusprojektien määrän kasvun ja tasapainottaa tutkimusputkessa olevien projektien riskitasoa. Orion pyrkii myös hankkimaan uusia tuoteaihioita täydentämään omasta tutkimuksesta syntyvää tutkimusputkea. Näin Orion vahvistaa kykyään toimia jatkossakin uusia lääkkeitä tarjoavana, lääketutkimusta ja -kehitystä tekevänä yrityksenä.

Konsernin tutkimus- ja kehityskulut vuonna 2011 olivat 88 (86) miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan osuus oli 81 (80) miljoonaa euroa. Konsernin tutkimus- ja kehitysmenojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 10 % (10 %). Tutkimus- ja kehityskulut sisältävät myös nykyisen tuotteiston kehittämiseen liittyviä kustannuksia.

Orion ja Endo Pharmaceuticals Inc. allekirjoittivat tammikuussa sopimuksen uudenlaisesta yhteistyöstä syöpälääkkeiden tutkimuksessa, kehityksessä ja tuotteistuksessa.

Orionilla on meneillään hankkeita inhaloitavien Easyhaler®-lääkkeiden tuoteperheen laajentamiseksi. Orion kehittää budesonidi–formoteroli -yhdistelmävalmistetta, jossa budesonidi hoitaa limakalvotulehdusta ja formoteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena. Vuoden 2012 alussa saadut tutkimustulokset olivat lupaavat, mutta eivät vielä riittävät myyntilupahakemuksen jättämiseksi. Yhtiö jatkaa tuotteen kehittämistä edelleen vuonna 2012. Lisäksi Orionilla on meneillään toinen Easyhaler-tutkimusohjelma flutikasoni–salmeteroli -yhdistelmävalmisteen kehittämiseksi. Yhdistelmävalmisteessa flutikasoni hoitaa limakalvotulehdusta ja salmeteroli toimii pitkävaikutteisena, keuhkoputkia avaavana lääkeaineena.

Orion kehittää yhteistyössä Novartiksen kanssa Stalevo®-lääkettä Japanin markkinoille. Novartis arvioi parhaillaan myyntilupahakemuksen jättämisen aikataulua.

Orion jatkaa yhdessä Endo Pharmaceuticals Inc:in kanssa pitkälle edenneen eturauhassyövän hoitoon tarkoitetun androgeenireseptoriantagonistin kehitystyötä tavoitteenaan lääkkeen hyväksyntä globaalisti. Kliininen tutkimus alkoi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Euroopassa.

Orionilla on käynnissä toisen vaiheen kliiniset tutkimukset alfa 2c -reseptorin antagonistilla. Tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion tehoa ja turvallisuutta Alzheimerin taudin hoidossa. Orion on päättänyt lopettaa alfa 2c-reseptorin antagonistin tutkimuksen Raynaudin oireyhtymän hoidossa.

Yhtiö kehittää myös uutta tehokkaampaa levodopa-tuotetta, joka perustuu tunnettujen aineosien uusiin optimoituihin formulaatioihin ja annoksiin. Tuotteen kehitys on kliinisen vaiheen tutkimuksissa.

Orion on saanut valmiiksi pre-kliiniset tutkimukset toisella androgeenireseptoriantagonistimolekyylillä sekä toisella alfa 2c -reseptorin antagonistimolekyylillä. Lääkeaihioiden siirtyminen kliinisiin tutkimuksiin pohjautuu käynnissä olevien androgeenireseptoriantagonistin ja alfa2c -reseptorin antagonistin kliinisten tutkimusten tuloksiin.

Lisäksi Orionilla on meneillään useita projekteja varhaisessa tutkimusvaiheessa, joissa tutkitaan mm. eturauhassyöpää, neuropaattista kipua, Parkinsonin tautia ja Alzheimerin tautia.

Yhdysvaltalainen lääkeyhtiö GTx ilmoitti toukokuussa, että se ei enää jatka tutkimusta, joka keskittyi toremifeenin käyttöön 80 mg:n annostuksella eturauhassyövän hoidosta johtuvien haittavaikutusten hoidossa. Orion on alun perin kehittänyt toremifeenin rintasyövän hoitoon.

Diagnostiikkaliiketoiminta

Orion Diagnostica valmistaa helppokäyttöisiä ja nopeita ns. in vitro eli kehon ulkopuolella käytettäviä diagnostisia testejä ja lähitestaukseen soveltuvia testijärjestelmiä. Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto 2011 oli 50 (46) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 8 %.

Päätuotteena jatkoivat QuikRead®-tulehdustestit, joiden myynti jatkui katsauskaudella vahvana. Vuonna 2010 aloitettujen QuikRead 101 -järjestelmän helppokäyttöisyyttä lisäävän prefilled-tuoteversion ja uuden sukupolven mittalaitteen QuikRead go®'n lanseeraukset etenivät suunnitelmien mukaisesti. Myynnin kehitys oli edelleen suotuisaa Pohjoismaissa sekä mm. Kiinassa ja Tsekissä. Heinäkuussa Orion Diagnostica vahvisti tutkimus- ja tuotekehityspohjaansa hankkimalla uuden varhaisvaiheen teknologian ostamalla englantilaisen GeneForm Technologies Ltd -teknologiayhtiön koko osakekannan.

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevoitto oli 4,9 (6,1) miljoonaa euroa. Liikevoitto aleni 20 % ja oli 10 % (13 %) segmentin liikevaihdosta. Tulosta painoivat lisäpanostukset tuotekehitykseen ja markkinointiin sekä myyntiportfolion vertailukautta heikompi katerakenne.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Orionilla oli 31.12.2011 yhteensä 141 257 828 (141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 44 993 218 (47 563 565) kappaletta ja B-osakkeita 96 264 610 (93 694 263) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (92 238 541,46) euroa. Vuoden 2011 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 413 754 (516 654) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 995 715 216 (1 044 448 909) ääntä.

Orionilla oli vuoden 2011 lopussa 57 188 (58 686) rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Osakkeiden äänioikeudet

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

Osakkeiden muuntaminen

Yhtiöjärjestyksen nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeidensa muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärien puitteissa. Vuoden 2011 aikana osakkeita muunnettiin yhteensä 2 570 347 kappaletta.

Kaupankäynti Orionin osakkeilla

Orionin A- ja B-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä suurten yhtiöiden ryhmässä, terveydenhuollon toimialaluokassa tunnuksilla ORNAV ja ORNBV. Kaupankäynti yhtiön molemmilla osakkeilla alkoi 3.7.2006 ja tietoja kaupankäynnistä yhtiön osakkeilla on saatavilla tästä päivämäärästä alkaen.

Yhtiön osakkeiden markkina-arvo 31.12.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 2 126 miljoonaa euroa.

Vuoden 2011 aikana Orionin A-osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsingissä yhteensä 4 585 668 kappaletta ja B-osakkeita 77 594 384 kappaletta. Vaihdettujen osakkeiden arvo vastasi yhteensä 1 322 miljoonaa euroa. Vuoden aikana A-osakkeista vaihdettiin 10 % ja B-osakkeista 82 %. Keskimääräinen vaihto Orionin osakkeilla oli 58 %.

Orionin A-osakkeen kurssi laski vuoden 2011 aikana 7 % ja B-osakkeen 8 %. A-osakkeen päätöskurssi 31.12.2011 oli 15,18 euroa ja B-osakkeen päätöskurssi 31.12.2011 oli 15,05 euroa. Orionin A-osakkeen vuoden korkein kurssi oli 18,05 euroa ja alin kurssi 13,10 euroa. B-osakkeen korkein kurssi vuoden 2011 aikana oli 18,14 euroa ja alin kurssi 13,19 euroa.

NASDAQ OMX Helsingin lisäksi Orionin osakkeilla käydään kauppaa myös useilla vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla. Orionin A-osakkeiden vaihdon volyymi NASDAQ OMX Helsingissä vastasi noin 94 % koko niiden vaihdon volyymista vuonna 2011. Orionin B-osakkeiden vaihdon volyymi NASDAQ OMX Helsingissä vastasi noin 51 % koko niiden vaihdon volyymista. (lähde: Fidessa Fragmentation Index).

Hallituksen valtuutukset

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa myymällä niitä NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä; yhtiön osakkeenomistajille suunnatulla osakeannilla siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita riippumatta siitä, omistavatko he A- vai B-osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen tai käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää muista yhtiön omien osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutusta on käytetty jäljempänä "Osakepohjainen kannustinjärjestelmä" -jaksossa mainitulla tavalla. Hallituksella oli 31.12.2011 jäljellä valtuudet luovuttaa 397 100 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Orionin hallitus päätti helmikuussa 2010 konsernin avainhenkilöiden uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orionin B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

Orion luovutti 1.3.2011 yhteensä 102 900 kappaletta yhtiön hallussa ollutta Orionin B-osaketta konsernin avainhenkilöiden osakekannustinjärjestelmään kuuluville, konsernin palveluksessa oleville henkilöille vuodelta 2010 maksettavina osakepalkkioina. Luovutus perustuu yhtiökokouksen 24.3.2010 antamaan valtuutukseen. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 16,7488 euroa, joka oli Orion Oyj:n B-osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 1.3.2011. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli yhteensä 1 723 452 euroa.

Omistuspohja

Orionin osakkeet kuuluvat Euroclear Finlandin ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään, ja Euroclear Finland on Orionin virallisen osakasluettelon ylläpitäjä.

Orionilla oli vuoden 2011 lopussa 57 188 (58 686) rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista yksityishenkilöitä oli 95 % (95 %). Heidän omistuksessaan oli koko osakekannasta 50 % (52 %) ja kaikista äänistä 65 % (65 %). Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 44 (36) miljoonaa kappaletta. Niiden osuus kokonaisosakemäärästä oli 31 % (26 %) ja 6 % (5 %) yhteenlasketuista äänistä.

Orionin hallussa oli vuoden 2011 lopussa 413 754 (516 654) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. Niiden osuus yhtiön koko osakekannasta on 0,3 % (0,4 %) ja yhteenlasketusta äänimäärästä 0,04 % (0,05 %).

Liputusilmoitukset

Orion tiedotti 26.9.2011, että Capital Research and Management Companyn hallinnoimien keskinäisten rahastojen omistamien Orion Oyj:n B-osakkeiden kokonaismäärä oli noussut yli yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista osakkeista. Ilmoituksen mukaan Capital Research and Management Companyn hallinnoimat rahastot omistivat 7 196 174 Orionin B-osaketta, joka oli 5,09 % Orionin osakekannasta ja 0,71 % äänimäärästä.

Orion tiedotti 7.11.2011, että Erkki Etolan ja hänen hallinnoimansa yhtiön omistamien Orion Oyj:n osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä ylitti 7.11.2011 tehdyn Orion Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisen osakemuunnon seurauksena yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Orion Oyj:n kaikista äänistä. Ilmoituksen mukaan Erkki Etola ja hänen hallinnoimansa yhtiö omistivat 2 500 000 Orionin A-osaketta, joka oli 1,77 % osakekannasta ja 5,00 % Orionin äänimäärästä.

Johdon osakeomistukset

Vuoden 2011 lopussa hallituksen jäsenten yhteenlasketussa osakeomistuksessa oli yhteensä 2 334 458 kappaletta yhtiön osakkeita, joista 1 915 836 oli A-osakkeita ja 418 622 B-osakkeita. Toimitusjohtajan omistuksessa oli vuoden 2011 lopussa 33 050 yhtiön osaketta, jotka kaikki olivat B-osakkeita. Konsernin johtoryhmän jäsenten (toimitusjohtaja pois lukien) omistuksessa oli yhtiön osakkeista yhteensä 101 853 kappaletta, joista 428 oli A-osakkeita ja 101 425 B-osakkeita. Yhtiön ylimmän johdon omistuksessa oli näin ollen yhteensä 1,76 % yhtiön koko osakekannasta ja 3,90 % yhteenlasketusta äänimäärästä. Luvut sisältävät myös määräysvaltayhteisöjen omistukset.

Yhtiöllä ei ole voimassa olevia optio-ohjelmia.

Hallinto ja johtaminen

Orion-konsernin johtamisjärjestelmä muodostuu konsernitasoisista toiminnoista ja tulosyksiköistä. Näiden lisäksi järjestelmään kuuluu juridisten yksiköiden hallinnon järjestäminen. Toiminnan ohjausta ja valvontaa varten konsernissa on kaikilla tasoilla toimiva valvontajärjestelmä.

Konsernin emoyhtiö on Orion Oyj, jonka osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksessa. Yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenet sekä päättää mm. yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, osakkeiden liikkeelle laskemisesta ja omien osakkeiden hankkimisesta.

Orion Oyj:n hallitus käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät koko konsernin tai sen yksiköiden toimintaa koskevat asiat riippumatta siitä, edellyttääkö asia juridisesti hallituksen päätöstä. Hallitus myös varmistaa hyvän hallinto- ja ohjausjärjestelmän noudattamisen Orion-konsernissa.

Emoyhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee samaksi ajaksi hallituksen puheenjohtajan ja hallitus, niin ikään samaksi ajaksi, hallituksen varapuheenjohtajan. Henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta, ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Emoyhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Osakeyhtiölain mukaisesti toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi toimitusjohtaja huolehtii siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on yhtiön irtisanoessa toimisuhteen 6 kuukautta. Toimitusjohtajan irtisanoessa toimisuhteen irtisanomisaika on 6 kuukautta, ellei toisin sovita. Toimisuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Mikäli toimisuhde sanotaan irti joko yhtiön toimesta tai toimitusjohtajan toimesta yhtiön sopimusrikkomuksen vuoksi, suoritetaan, elleivät osapuolet toisin sovi, toimitusjohtajalle erillisenä irtisanomiskorvauksena toimisuhteen päättymisen jälkeen 18 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä. Mikäli toimisuhde sanotaan irti toimitusjohtajan toimesta muusta syystä kuin yhtiön sopimusrikkomuksen vuoksi, ei erillistä irtisanomiskorvausta suoriteta.

Orion antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (Corporate Governance statement) hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.orion.fi/corporate-governance-suomi ja vuosikertomuksessa 2011.

Muutoksia johtoryhmässä

Orion-konsernin Toimitusketju -linjatoiminnosta vastannut johtaja ja Orion-konsernin johtoryhmän jäsen Pekka Konsi jäi pois konsernin johtoryhmästä vuoden 2011 lopussa. Hän jäi eläkkeelle tammikuussa 2012.

DI, MBA Virve Laitinen aloitti 1.1.2012 Toimitusketju-linjatoiminnosta vastaavana johtajana sekä Orion-konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hän toimi aiemmin Orionin Business Planning and Control -toiminnon johtajana.

Varsinainen yhtiökokous 31.3.2011

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 31.3.2011. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaisten asioiden lisäksi ehdotukset, jotka koskivat vapaan oman pääoman jakamista pääoman palautuksena sekä ylikurssirahaston alentamista.

Vuodelta 2010 päätettiin jakaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko 1,20 euroa osaketta kohden. Lisäksi osakkeenomistajille päätettiin maksaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti pääoman palautuksena 0,06 euroa osaketta kohden.

PricewaterhouseCoopers Oy KHT-yhteisö valittiin konsernin tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2012

Orion Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 20.3.2012 klo 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskien hallinta on merkittävä osa Orion-konsernin johtamisjärjestelmää ja se liittyy tiiviisti yhtiön vastuurakenteisiin ja liiketoimintaan. Tavoitteena on tunnistaa, mitata ja hallita ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa tai asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Kokonaisvaltaista riskienhallintaprosessia, käytännön toimenpiteitä sekä vastuiden määrittelyä kehitetään säännöllisesti toteutettavilla riskikartoituksilla, jotka kattavat:

  • strategiset riskit, mukaan lukien tutkimus- ja kehitysriskit
  • operatiiviset riskit, kuten myynti- ja liikeriskit, tuotantoriskit, turvallisuusriskit ja ympäristöriskit
  • rahoitusriskit, kuten markkina-, luotto- ja maksuvalmiusriskit

Operatiivinen riskienhallinta kattaa myös hankekohtaisen riskienhallinnan.

Valtiovarainministeriön asetuksen 153/2007 6.1 §:n kohdassa 11 tarkoitetut sopimukset

Orionilla on markkinointipartnerinsa Novartiksen kanssa Comtess®/Comtan®- sekä Stalevo®-lääkkeitä koskevat markkinointisopimukset. Nämä sopimukset sisältävät valtiovarainministeriön asetuksen 153/2007 6.1 §:n kohdassa 11 tarkoitettuja määräysvallan vaihtumista koskevia ehtoja, joiden mukaan sopijapuoli on oikeutettu sopimuksen irtisanomiseen tiettyjen edellytysten vallitessa.

Henkilöstö

Orion-konsernin keskimääräinen henkilömäärä vuonna 2011 oli 3 328 (3 137). Vuoden 2011 lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 3 425 (3 131) henkilöä, joista Suomessa työskenteli 2 705 (2 475) henkilöä ja Suomen ulkopuolella 720 (656) henkilöä. Henkilöstön määrä on lisääntynyt pääosin tuotannossa johtuen kasvaneista tuotantomääristä.

Palkat ja muut henkilöstökulut vuonna 2011 olivat yhteensä 186 (170) miljoonaa euroa.

Henkilöstö alueittain 31.12.2011

 

Henkilöstö alueittain 31.12.2011

 

Ympäristöasiat

Orionin ympäristövaikutukset kohdistuvat lähinnä toimitusketjun raaka-aineiden, energian ja veden kulutukseen, ilmaan meneviin päästöihin sekä toiminnasta syntyvän jätteen määriin. Orionin kaikki tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa. Tuotantoa on Espoossa, Turussa, Kuopiossa, Hangossa ja Oulussa, ja kaikkia tehtaita säätelevät paikallisten ympäristöviranomaisten myöntämät ympäristöluvat.

Orion seuraa toimintansa ympäristövaikutuksia mittaamalla ja tarkkailemalla materiaalien, energian ja veden kulutusta, päästöjä ilmaan ja jätevesiin, ja toiminnasta syntyvien jätteiden määriä. Orion raportoi vuosittain ympäristövastuunsa piiriin kuuluvista asioista GRI:n mukaista ohjeistusta noudattavassa yritysvastuuraportissaan.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Oikeudenkäynti Sandoz-yhtiöitä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 4.9.2009 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Sandoz International GmbH ja Sandoz Inc. -yhtiöitä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevia patenttejaan. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Sandoz Canada Inc. Oikeudenkäynti koskee Orionin patenttia nro 4,910,214 sekä Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867.

Sandoz on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex®-nimisestä Orionin alkuperälääkkeestä (deksmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml), jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Sandoz-yhtiöitä vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Tuomioistuimen vahvistaman aikataulun mukaan jutun pääkäsittely alkaa 27.2.2012.


Oikeudenkäynti Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 12.11.2010 yhdessä Hospira, Inc. -yhtiön kanssa patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa Orionin ja Hospiran yhteistä patenttia nro 6,716,867. Oikeudenkäynnin vastaajaksi on myöhemmin lisätty myös Gland Pharma Ltd.

Caraco on hakenut lupaa valmistaa ja markkinoida Yhdysvalloissa geneeristä versiota Precedex® -nimisestä (dexmedetomidiini hydrokloridi 100 µg/ml) Orionin alkuperälääkkeestä, jota markkinoi Yhdysvalloissa Orionin lisenssikumppani Hospira.

Orion arvioi, että kulut oikeudenkäynnistä Caracoa vastaan tulevat olemaan olennaisesti pienemmät kuin aikaisemmin Yhdysvalloissa vireillä olleiden entakaponipatenttioikeudenkäyntien kustannukset. Tuomioistuimen vahvistaman aikataulun mukaan jutun pääkäsittely on siirretty alkamaan 19.2.2013.

Oikeudenkäynti Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan

Orion Oyj on aloittanut 24.1.2011 patenttiloukkausoikeudenkäynnin Yhdysvalloissa Mylan Pharmaceuticals Inc. -yhtiötä vastaan puolustaakseen Yhdysvalloissa voimassa olevaa patenttiaan nro 5,446,194.

Mylan pyrkii tuomaan Yhdysvaltojen markkinoille entakaponia sisältävän geneerisen tablettivalmisteen, jonka annosvahvuus on 200 mg kuten Orionin Comtan®-nimisessä alkuperälääkkeessä. Comtania käytetään Parkinsonin tautia sairastavien, tilanvaihteluoireista kärsivien potilaiden hoitoon levodopa/karbidopa-lääkityksen lisänä. Orionin lisenssikumppani Novartis markkinoi Comtan-lääkettä yksinoikeudella Yhdysvalloissa.

Osakekohtainen oma pääoma 

 

Osakekohtainen oma pääoma

 

Pääoman tuotto

 

Pääoman tuotto

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta http://www.orion.fi/.