Konsernitilinpäätös (IFRS)

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

 

milj. € Liitetieto 2011 2010
Liikevaihto 1 917,9 849,9
Myytyjen suoritteiden kulut   -305,1 -283,2
Bruttokate   612,8 566,8
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut 2 3,0 1,2
Myynnin ja markkinoinnin kulut 3, 4 -204,8 -188,9
Tutkimus- ja kehityskulut 3, 4 -87,5 -85,5
Hallinnon kulut 3, 4 -40,6 -39,3
Liikevoitto   282,9 254,2
Rahoitustuotot 5 5,0 4,2
Rahoituskulut 5 -6,0 -5,9
Voitto ennen veroja   282,0 252,6
Tuloverot 6 -72,4 -67,9
Tilikauden voitto   209,5 184,7

     
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT VEROVAIKUTUS HUOMIOITUNA
   
Rahavirran suojauksen arvonmuutos   -1,4 1,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos   -0,3  
Muuntoerot   0,6 1,3
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen   -1,1 2,9
Tilikauden laaja tulos verovaikutus huomioituna
208,4 187,6


   
TILIKAUDEN VOITON JAKAUTUMINEN
   
Emoyhtiön omistajille   209,5 184,7
Määräysvallattomille omistajille   0,0 0,0
       
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN
   
Emoyhtiön omistajille   208,4 187,6
Määräysvallattomille omistajille   0,0 0,0
       
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € ¹ 7 1,49 1,31
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € ¹ 7 1,49 1,31


   
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä   42,5 38,9
Palkat ja muut henkilöstökulut   186,0 170,3
       
       

¹ Osakekohtainen tulos on laskettu emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta.

 

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.