Konsernin rahavirtalaskelma

 

milj. € Liitetieto 2011 2010
Liikevoitto
282,9 254,2
   
 
Poistot ja arvonalentumiset 3 42,5 38,9
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot sekä romutukset   0,1 0,0
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot   0,1 0,0
Eläkesaamisen ja -velvoitteen muutos 12 -6,0 -2,0
Varausten muutos 19 -0,2 -0,0
Muut oikaisut   2,5 -3,2
Oikaisut liikevoittoon yhteensä   39,0 33,7

     
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos   -50,1 -17,8
Vaihto-omaisuuden muutos   -20,4 -8,2
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos   27,9 -1,5
Käyttöpääoman muutos yhteensä   -42,6 -27,6
       
Maksetut korot   -6,2 -5,7
Saadut korot   5,0 4,3
Saadut osingot   0,1 0,1
Maksetut verot 6 -79,3 -49,9
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä   198,9 209,1
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 8 -25,6 -22,2
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 9 -19,9 -13,3
Osakkuusyrityksen hankinta   -0,0 -1,3
Tytäryrityksen myynti vähennettynä myyntihetken rahavaroilla   0,3 4,5
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden sekä myytävissä olevien sijoitusten myynnit 8 1,2 1,2
Aineettomien hyödykkeiden myynnit 9 0,0 0,2
Investointien rahavirta yhteensä   -43,9 -30,9
       
Lyhytaikaisten lainojen nostot 20 0,8 0,6
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 20 -2,1 -2,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 20 19,1  
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 20 -40,1 -21,0
Omien osakkeiden hankinta     -4,6
Maksetut osingot ja muu voitonjako 18 -177,5 -155,3
Rahoituksen rahavirta yhteensä   -199,7 -182,2

     
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos   -44,7 -4,0
       
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset 1.1. 17 167,2 170,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus   0,5 0,7
Rahavarojen ja rahamarkkinasijoitusten muutos   -44,7 -4,0
Rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset 31.12. 17 123,0 167,2

     
Täsmäytys taseen rahavaroihin      
Taseen rahavarat 31.12.   123,0 89,5
Rahamarkkinasijoitukset 31.12.     77,7
Rahavirtalaskelman rahavarat ja rahamarkkinasijoitukset   123,0 167,2
       
       

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.