Konsernitase

 

VARAT

 

milj. €, 31.12. Liitetieto 2011 2010
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 190,7 187,1
Liikearvo 9 13,5 13,5
Aineettomat oikeudet 9 66,6 65,3
Muut aineettomat hyödykkeet 9 4,8 4,2
Osuudet osakkuusyrityksissä 10 1,4 1,3
Myytävissä olevat sijoitukset 11 1,1 1,0
Eläkesaaminen 12 37,4 31,6
Laskennalliset verosaamiset 13 1,4 2,9
Muut pitkäaikaiset saamiset 14 1,8 2,4
Pitkäaikaiset varat yhteensä
318,6 309,3
       
Vaihto-omaisuus 15 151,4 131,1
Myyntisaamiset 16 155,3 118,3
Muut saamiset 16 30,8 20,0
Rahamarkkinasijoitukset 16   77,7
Rahavarat 17 123,0 89,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä
460,5 436,5
       
Varat yhteensä
779,1 745,8

     

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

milj. €, 31.12. Liitetieto 2011 2010
Osakepääoma
92,2 92,2
Ylikurssirahasto
  17,8
Käyttörahasto
0,5 8,9
Muut rahastot
17,6 1,6
Kertyneet voittovarat
389,6 346,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
499,9 467,4
Määräysvallattomien omistajien osuudet
0,0 0,0
Oma pääoma yhteensä 18 500,0 467,4
       
Laskennalliset verovelat 13 42,2 44,8
Eläkevelvoitteet 12 0,5 0,7
Varaukset 19 0,3 0,4
Pitkäaikaiset korolliset velat 20 66,0 87,5
Muut pitkäaikaiset velat 21 0,3 0,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä
109,3 133,6
       
Ostovelat 22 66,3 49,0
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat   6,4 12,7
Muut lyhytaikaiset velat 22 74,5 60,6
Varaukset 19 0,0  
Lyhytaikaiset korolliset velat 20 22,7 22,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä
169,9 144,8


   
Velat yhteensä
279,1 278,4
 
   
Oma pääoma ja velat yhteensä
779,1 745,8

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.