12. Eläkesaamiset ja -velvoitteet

 

ETUUSPOHJAISTEN ELÄKEJÄRJESTELYJEN TASEARVOJEN MÄÄRÄYTYMINEN

 
Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2011 2011 2010 2010
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo     215,4 6,2 207,0 5,2
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo     -220,3 -5,4 -241,6 -5,1
Ylijäämä (-) / Alijäämä (+)     -4,9 0,8 -34,7 0,1
Rahastoimattomien velvoitteiden nykyarvo       0,8   0,9
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-)     -32,5 -1,1 3,0 -0,3
Nettomääräinen saaminen (-) / velka (+) taseessa

-37,4 0,5 -31,6 0,7

           
             

MÄÄRÄT TASEESSA

 

 

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2011 2011 2010 2010
Velat       0,8   0,9
Saaminen     -37,4 -0,2 -31,6 -0,2
Nettomääräinen saaminen (-) / velka (+) taseessa

-37,4 0,5 -31,6 0,7
             
             

TULOSLASKELMAN ETUUSPOHJAISET ELÄKEKULUT

 

 

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2011 2011 2010 2010
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot     3,8 0,4 3,6 0,4
Korkomenot     9,6 0,3 9,0 0,3
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto     -14,4 -0,3 -12,6 -0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+)     -1,7 0,0 -2,0 0,0
Eläkekulu (+) / tuotto (-) tuloslaskelmassa

-2,6 0,4 -2,1 0,4

           
             

Järjestelyyn kuuluvien varojen toteutunut tuotto oli -19,5 (2010: 32,8) miljoonaa euroa vuonna 2011.

 

ETUUSPOHJAISET ELÄKEKULUT TOIMINNOITTAIN

 

 

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2011 2011 2010 2010
Myytyjen suoritteiden kulut     -0,8   -0,6  
Myynti ja markkinointi     -0,5 0,1 -0,4 0,1
Tutkimus ja kehitys     -1,0   -0,7  
Hallinto     -0,4 0,3 -0,4 0,3
Eläkekulu (+) / tuotto (-) tuloslaskelmassa

-2,6 0,4 -2,1 0,4
             
             

VELVOITTEEN NYKYARVON MUUTOKSET

 

 

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2011 2011 2010 2010
Velvoite tilikauden alussa     207,0 6,2 178,8 6,1
Työsuorituksesta johtuvat menot     3,8 0,4 3,6 0,4
Korkomenot     9,6 0,3 9,0 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot (-) ja tappiot (+)     0,0 0,5 20,2 -0,3
Kurssierot       0,1   0,1
Maksetut etuudet     -5,1 -0,4 -4,6 -0,4
Velvoite tilikauden lopussa

215,4 7,0 207,0 6,2
             
             

JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN MUUTOKSET

 

 

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €

2011 2011 2010 2010
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot tilikauden alussa     241,6 5,1 214,0 4,5
Varojen odotettu tuotto     14,4 0,3 12,6 0,3
Vakuutusmatemaattiset voitot (+) ja tappiot (-)     -33,8 -0,4 19,8 0,1
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn     3,2 0,6 -0,2 0,4
Kurssierot       0,1   0,1
Maksetut etuudet     -5,1 -0,3 -4,6 -0,2
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot tilikauden lopussa

220,3 5,4 241,6 5,1
                  
             

ORIONIN ELÄKESÄÄTIÖN KAUTTA TOTEUTETTUUN JÄRJESTELYYN KUULUVIEN VAROJEN KÄYPIEN ARVOJEN JAKAUTUMINEN OMAISUUSRYHMIIN, PROSENTTIOSUUTENA JÄRJESTELYYN KUULUVIEN KAIKKIEN VAROJEN KÄYVISTÄ ARVOISTA

 

%2011 2010
Eurooppalaiset osakkeet         36 % 43 %
Pohjoisamerikkalaiset osakkeet           1 %
Osakkeet kehittyvillä markkinoilla         9 % 10 %
Joukkovelkakirjalainat         41 % 35 %
Kiinteistöt         2 % 2 %
Sijoitus- ja yritystodistukset         7 % 6 %
Muut erät         5 % 3 %
Yhteensä100 % 100 %
             
             

Muissa järjestelyissä varat ovat vakuutusyhtiöiden vastuulla eikä varojen jakautumista ole mahdollista esittää omaisuusryhmittäin.

 

Eläkesäätiön varoihin sisältyy vuonna 2011 emoyhtiö Orion Oyj:n osakkeita käyvältä arvoltaan 24,9 (2010: 32,1) miljoonaa euroa, joka on 10,6 % (2010: 12,6 %) järjestelyyn kuuluvista varoista.


 

ORIONIN ELÄKESÄÄTIÖSSÄ KÄYTETYT VAKUUTUSMATEMAATTISET OLETTAMUKSET

 

%2011 2010
Diskonttauskorko         4,6 % 4,6 %
Inflaatioaste         2,0 % 2,0 %
Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto         6,0 % 6,0 %
Tuleva palkankorotusolettamus         2,0 % 2,0 %
Tuleva eläkkeiden korotusolettamus         2,1 % – 2,7 % 2,1 % – 2,7 %
             
             

Eläkesäätiössä pyritään sijoitusjakaumaan, joka hajauttaa eri omaisuuslajien riskiä pitkällä aikavälillä. Merkittävin osa varoista on sijoitettu osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin.

 

Sijoitustoiminnan tuloksellisuutta on arvioitu eläkesäätiön kokonaisvarojen näkökulmasta ja ensisijaisesti pitkällä aikavälillä. Sijoitusten tuottotavoitteet on asetettu sekä lyhyelle että pitkälle aikavälille. Tavoitteena on saada järjestelyyn kuuluville varoille 6 %:n tuotto pitkällä aikavälillä.

 

 

MÄÄRÄT TILIKAUDELTA JA NELJÄLTÄ EDELLISELTÄ TILIKAUDELTA

 

  Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12. 2011 2011 2010 2010 2009 2009
Velvoitteen nykyarvo 215,4 7,0 207,0 6,2 178,8 6,1
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -220,3 -5,4 -241,6 -5,1 -214,0 -4,5
Ylijäämä (-) / Alijäämä (+) -4,9 1,6 -34,7 1,0 -35,2 1,5
             
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden velkoihin, voitot (-) / tappiot (+) -0,1 -0,1 6,0 0,0 -1,9 0,1
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden varoihin, voitot (+) / tappiot (-) -33,8 -0,3 19,8 0,1 28,1 0,2

           

           
 

Eläkesäätiö Muut Eläkesäätiö Muut
milj. €, 31.12.

2008 2008 2007 2007
Velvoitteen nykyarvo     149,6 5,0 161,8 4,4
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo     -182,0 -3,7 -220,5 -2,9
Ylijäämä (-) / Alijäämä (+)

-32,3 1,3 -58,8 1,5
             
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden velkoihin, voitot (-) / tappiot (+)     -0,9 0,5 5,2 0,0
Kokemusperäiset tarkistukset järjestelyiden varoihin, voitot (+) / tappiot (-)     -48,5 0,2 -2,3 -0,0
             
             

Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 16 miljoonaa euroa vuonna 2012.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.