16. Myyntisaamiset ja muut saamisetKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2011 2011 2010 2010
Myyntisaamiset 155,3 155,3 118,3 118,3
Tuloverosaamiset 1,3 1,3 1,2 1,2
Saamiset osakkuusyrityksiltä 0,0 0,0 0,1 0,1
Siirtosaamiset 22,6 22,6 10,5 10,5
Johdannaissopimuksiin perustuvat saamiset 0,2 0,2 1,4 1,4
Muut saamiset 6,6 6,6 6,8 6,8
Rahamarkkinasijoitukset 77,7 77,7
Yhteensä 186,1 186,1 216,0 216,0

Muiden saamisten merkittävin erä on arvonlisäverosaamiset 4,0 (2010: 4,7) miljoonaa euroa.


MYYNTISAAMISTEN IKÄJAKAUMAKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2011 2011 2010 2010
Erääntymättömät 116,7 116,7 85,7 85,7
Erääntyneet 1–30 päivää 21,7 21,7 18,1 18,1
Erääntyneet 31–60 päivää 3,4 3,4 2,4 2,4
Erääntyneet 61–90 päivää 1,3 1,3 2,0 2,0
Erääntyneet yli 90 päivää 12,0 12,0 10,1 10,1
Yhteensä 155,3 155,3 118,3 118,3

Rahamarkkinasijoitukset ovat hankintahetkellä maturiteetiltaan yli 3 ja enintään 6 kuukautta. Myyntisaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Myyntisaamisista ja muista saamisista tilikaudella kirjatut arvonalennukset olivat 0,8 (2010: 0,9) miljoonaa euroa.


SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT OLENNAISET ERÄT


milj. €, 31.12.

2011 2010
Saamatta olevat rojaltit

7,7 4,2
Saamatta olevat korvaukset

5,4 0,7
Vakuutuskorvaussaaminen

4,6
Saamatta olevat tutkimuspalveluhyvitykset

1,7
Sitouttamisjaksolle jaksotetut osakepalkkiot

1,2
Hinnanerokorvaukset

0,8 0,7
Saamatta olevat T&K -avustukset

0,7 0,4
Korkosaamiset

0,0 0,2
Maksetut ennakkomaksut IT-palveluista

0,9
Muut siirtosaamiset

0,3 3,4
Yhteensä

22,6 10,5

Siirtosaamisten lyhytaikaisuudesta johtuen kirjanpitoarvot eivät poikkea käyvistä arvoista.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.