18. Oma pääoma

 

OSAKEPÄÄOMAN MUUTOKSET

 

Osakepääoma

A-osakkeita B-osakkeita Yhteensä milj. €
1.1.2010 osakkeita yhteensä 51 340 668 89 917 160 141 257 828 92,2
1.1.–31.12.2010 A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi -3 777 103 3 777 103    
31.12.2010 osakkeita yhteensä 47 563 565 93 694 263 141 257 828 92,2
1.1.–31.12.2011 A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi -2 570 347 2 570 347    
31.12.2011 osakkeita yhteensä 44 993 218 96 264 610 141 257 828 92,2
31.12.2011 yhtiön hallussa olevat omat osakkeet   -413 754 -413 754  
31.12.2011 osakkeita yhteensä ilman omia osakkeita 44 993 218 95 850 856 140 844 074  
         
31.12.2011 ääniä yhteensä ilman omia osakkeita 899 864 360 95 850 856 995 715 216  

       
         
         

Orionilla oli 31.12.2011 yhteensä 141 257 828 (2010: 141 257 828) osaketta, joista A-osakkeita oli 44 993 218 (2010: 47 563 565) kappaletta ja B-osakkeita 96 264 610 (2010: 93 694 263) kappaletta. Yhtiön osakepääoma on 92 238 541,46 (2010: 92 238 541,46) euroa. Vuoden 2011 lopussa Orionin hallussa oli yhteensä 413 754 (2010: 516 654) kappaletta yhtiön omia B-osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä 31.12.2011 ilman yhtiön hallussa olevia omia osakkeita oli 995 715 216 (2010: 1 044 448 909) ääntä.

 

Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.

 

Orionin osakkeilla ei ole nimellisarvoa. A- ja B-osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on noin 0,65 euroa osakkeelta.

 

Jokainen A-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-osake yhdellä (1) äänellä. Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja ei kuitenkaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mitä 1/20 yhtiökokouksessa edustettujen eri osakelajeihin kuuluvien osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä on. Yhtiöllä itsellään ja Orionin Eläkesäätiöllä ei ole äänioikeutta Orion Oyj:n yhtiökokouksessa.

 

Sekä A- että B-osake antaa osakkeenomistajalle samat oikeudet yhtiön omaisuuteen ja osingonjakoon.

 

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi osakelajien enimmäismäärän puitteissa. Vuoden 2011 aikana osakkeita muunnettiin yhteensä 2 570 347 kappaletta.

 

Orionin yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien osakkeiden vähimmäismäärä on yksi (1) ja enimmäismäärä on 1 000 000 000 osaketta. Yhtiössä voi olla enintään 500 000 000 A-osaketta ja 1 000 000 000 B-osaketta.

 

Orionin varsinainen yhtiökokous 24.3.2010 valtuutti hallituksen päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeantivaltuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

 

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutusta on käytetty liitetiedossa 4 kohdassa "Osakeperusteiset maksut" mainitulla tavalla. Hallituksella oli 31.12.2011 jäljellä valtuudet luovuttaa 397 100 kappaletta yhtiön omia B-osakkeita.

 

Hallituksella ei ole valtuutusta korottaa osakepääomaa eikä laskea liikkeelle optio- tai vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia.

 

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi osinkoa 1,30 euroa osakkeelta sekä pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 euroa osakkeelta.


 

YLIKURSSIRAHASTO

 

milj. €

2011 2010
Ylikurssirahasto 1.1.     17,8 17,8
Siirto sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon     -17,8  
Ylikurssirahasto 31.12.       17,8
         
         

Ylikurssirahastoon on kirjattu osakemerkinnän yhteydessä yhtiölle tullut osakkeen nimellisarvon ylittävä määrä niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain aikana.

 

KÄYTTÖRAHASTO

 

milj. €

2011 2010
Käyttörahasto 1.1.     8,9 23,0
Pääoman palautus     -8,5 -14,1
Käyttörahasto 31.12.     0,5 8,9

       

       
         

MUUT RAHASTOT

 

milj. €

2011 2010
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     17,8  
Vararahastot     0,2 0,2
Suojausrahasto     -0,0 1,4
Käyvän arvon rahasto     -0,3  
Yhteensä     17,6 1,6

       
         

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siirrettiin tilikaudella yhtiökokouksen päätöksellä 17,8 miljoonaa euroa ylikurssirahastosta.

 

Suojausrahasto sisältää rahavirran suojauksena käytettävien johdannaisinstrumenttien kertyneet käypien arvojen muutosten tehokkaat osuudet.

 

Käyvän arvon rahasto sisältää myytävissä olevien rahoitusvarojen kertyneet arvonmuutokset.

 

Muuntoerot

 

Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot.

 

Osingot ja muu voitonjako

 

Tilikaudella 2011 osinkoa jaettiin 1,20 (2010: 1,00) euroa osakkeelta sekä pääoman palautuksena käyttörahastosta 0,06 euroa osakkeelta (2010: 0,10 euroa osakkeelta). Lisäksi voittovaroista jaettiin lahjoituksina 0,1 (2010: 0,1) miljoonaa euroa.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.