20. Korolliset velatKirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2011 2011 2010 2010
Lainat rahoituslaitoksilta 64,1 63,3 66,1 63,3
Lainat eläkevakuutusyhtiöiltä 19,1 18,8
Rahoitusleasingvelat 1,9 2,2 2,2 2,4
Muut korolliset velat 0,1 0,1
Pitkäaikaiset yhteensä 66,0 65,5 87,5 84,6Kirjanpitoarvo Käypä arvo Kirjanpitoarvo Käypä arvo
milj. €, 31.12. 2011 2011 2010 2010
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 21,1 19,8 20,9 22,1
Rahoitusleasingvelat 1,1 1,1 1,0 1,1
Muut korolliset velat 0,5 0,5 0,6 0,6
Lyhytaikaiset yhteensä 22,7 21,5 22,5 23,8

Muut korolliset lyhytaikaiset velat ovat lähinnä lainaa Tutkimussäätiöltä ja Tekes-lainojen lyhennyksiä.


Velkojen käypä arvo on määritetty diskonttaamalla tulevat ennakoidut kassavirrat nykyhetkeen käyttäen korkoa, joilla konserni saisi vastaavaa lainaa tilinpäätöshetkellä. Tilinpäätöspäivän markkinakorot olivat 1,3–1,9 %, jonka päälle on diskonttauksessa lisätty yrityskohtainen marginaali.


Valtaosa korollisista veloista on euromääräisiä tai täysimääräisesti valuuttariskiltä suojattuja.


Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat


VÄHIMMÄISVUOKRIEN KOKONAISMÄÄRÄ


milj. €, 31.12.

2011 2010
Enintään yksi vuosi

1,2 1,2
Yli vuosi mutta enintään viisi vuotta

1,6 1,8
Yli viisi vuotta

0,6 0,6
Yhteensä

3,3 3,6

VÄHIMMÄISVUOKRIEN NYKYARVO


milj. €, 31.12.

2011 2010
Enintään yksi vuosi

1,1 1,0
Yli vuosi mutta enintään viisi vuotta

1,3 1,6
Yli viisi vuotta

0,6 0,6
Vähimmäisvuokrien nykyarvo

3,0 3,2
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

0,4 0,3
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

3,3 3,6

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.