4. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut ja tilintarkastajan palkkiot

 

milj. € 2011 2010
Palkat ja palkkiot 154,5 141,2
     
ELÄKEKULUT    
Maksupohjaiset järjestelyt 19,5 18,2
Etuuspohjaiset järjestelyt -2,2 -1,6
     
OSAKEKANNUSTINJÄRJESTELMÄ  
Osakkeina toteutettavat 0,7 0,6
Rahana toteutettavat 0,5 0,6
     
Muut henkilösivukulut 13,1 11,4
Yhteensä 186,0 170,3

   
Henkilöstö keskimäärin 3 328 3 137

   
     

Segmenttikohtaiset henkilöstömäärät esitetään liitetiedossa 1. Toimintasegmentit.

Johdon työsuhde-etuudet esitetään kohdassa 29. Lähipiiritapahtumat.

 

Osakeperusteiset maksut

 

Konsernilla on konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmässä on ansaintajaksoja, joiden alkamisesta ja pituudesta yhtiön hallitus päättää vuosittain vuosina 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän käyttöönoton yhteydessä alkoi kaksi ansaintajaksoa, kalenterivuosi 2010 ja kalenterivuodet 2010‒2012. Vuonna 2011 alkoi lisäksi ansaintajaksona kalenterivuosi 2011. Ansaintajaksoille 2010, 2011 ja 2010‒2012 osallistuminen ja ansaintajaksoilta palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö omistaa yhtiön osakkeita hallituksen päätöksen mukaisesti. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 perustuu Orion-konsernin tuloksen kehittymiseen ja edellä mainitun osallistumisedellytyksen täyttämiseen ja ansaintajaksolta 2010‒2012 Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon.

 

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana ansaintajaksolta 2011 vuonna 2012 ja ansaintajaksolta 2010‒2012 vuonna 2013. Järjestelmään liittyy sitouttamisjakso, jonka aikana järjestelmän perusteella saatuja osakkeita ei saa luovuttaa. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta. Sitouttamisjaksojen päättymispäivät on kerrottu alla olevassa taulukossa.

 

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 30 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavien palkkioiden yhteismäärä on enintään 500 000 Orion Oyj:n B-osaketta ja osakkeiden arvoa vastaava määrä rahaa.

 

Järjestelmästä aiheutuvat kulut kirjataan sitouttamisjakson aikana. Odotettavissa olevia osinkoja ei ole erikseen otettu huomioon, koska osingot huomioidaan osakepalkkion määräytymisessä. Ansaintajaksolta 2010‒2012 myönnettyjen, Orion Oyj:n B-osakkeen kokonaistuottoon perustuvan palkkion käyvän arvon painotettu keskiarvo oli 5,45 euroa. Käypä arvo on määritetty Binary "asset or nothing call" -optionarvostusmallilla.

 

VOIMASSA OLEVAT ANSAINTAJAKSOT

 


2011 2010‒2012
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2011 1.1.2011
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2011 31.12.2012
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2013 31.12.2014
Osakepalkkioiden myöntämispäivä 17.2.2011 5.3.2010
Osakkeiden käypä arvon myöntämishetkellä, EUR¹ 16,39 16,94
     
     

¹ B-osakkeen myöntämispäivän päätöskurssi.


LUOVUTETUT OSAKKEET

 


2011 2010
Tilikaudella luovutetut osakkeet, kpl 102 900 65 606¹
Osakekohtainen luovutushinta, EUR² 16,75 16,47
Luovutushinta yhteensä, milj. € 1,7 1,1
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2012 31.12.2011
     
     

¹ Vuonna 2010 luovutetut osakkeet perustuvat yhtiön aikaisempaan (vuoden 2007) osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään.

 

² B-osakkeen luovutuspäivän keskikurssi.

 

 

Tilintarkastajan palkkiot

 

milj. € 2011 2010
Tilintarkastus 0,2 0,2
Tilintarkastuslain mukaiset toimeksiannot 0,0 0,0
Veroneuvonta 0,2 0,1
Muut palvelut 0,1 0,0
Yhteensä 0,5 0,4
     

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.