5. Rahoitustuotot ja -kulut


milj. € 2011 2010
Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,1 0,2
Korkotuotot rahavaroista 1,0 0,5
Osinkotuotot myytävissä olevista sijoituksista 0,1 0,1
Valuuttakurssivoitot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 3,8 3,5
Muut rahoitustuotot 0,0 0,0
Rahoitustuotot yhteensä 5,0 4,2Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista veloista 2,1 2,2
Valuuttakurssitappiot kaupankäyntitarkoituksessa pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista 3,5 3,2
Muut rahoituskulut 0,4 0,5
Rahoituskulut yhteensä 6,0 5,9Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1,0 -1,6Konsernilla ei ole ollut tilikauden aikana huomattavia pitkän valmistusajan vaativia omaisuushankintoja, joten tilikaudella ei ole aktivoitu vieraan pääoman menoja.LIIKEVOITON YLÄPUOLELLE KIRJATUT VALUUTTAKURSSIVOITOT (+) JA -TAPPIOT (-)


milj. € 2011 2010
Liikevaihtoon sisältyvät 0,1 2,1
Myytyjen suoritteiden kuluihin sisältyvät -0,1 -0,4
Muihin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät 0,7 -5,1
Toimintojen kuluihin sisältyvät 0,0 -0,3

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.