6. Tuloverot


milj. € 2011 2010
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 72,9 64,2
Aikaisempien tilikausien tuloverot 0,0 -0,1
Laskennalliset verot -0,6 3,9
Yhteensä 72,4 67,9MUIHIN LAAJAN TULOKSEN ERIIN KIRJATUT VEROT


milj. € 2011 2010
Rahavirran suojauksen arvonmuutos (tuotto -/ kulu +) -0,5 0,6
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos (tuotto -/kulu +) -0,1TULOSLASKELMAN VEROKULUN JA KONSERNIN KOTIMAAN 26 %:N VEROKANNALLA LASKETTUJEN VEROJEN VÄLINEN TÄSMÄYTYS


milj. € 2011 2010
Tulos ennen veroja 282,0 252,6Konsernin verot laskettuna kotimaan verokannalla 73,3 65,7
Verokannan muutoksen vaikutus -2,4
Laskennallisten verojen uudelleenarviointi 1,4
Ulkomaisten tytäryhtiöiden eriävien verokantojen vaikutus 0,5 0,5
Verovapaat tuotot -0,1 -0,1
Vähennyskelvottomat kulut 0,7 0,6
Verot edellisiltä tilikausilta 0,0 -0,1
Muut erät 0,4 0,0
Konsernin tuloslaskelmaan kirjatut tuloverot 72,4 67,9Efektiivinen verokanta 25,7 % 26,9 %

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.