7. Osakekohtainen tulos ja osinko


LAIMENTAMATON OSAKEKOHTAINEN TULOS2011 2010
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto, milj. € 209,5 184,7
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana, 1 000 kpl 140 827 140 917
Laimentamaton osakekohtainen tulos, € 1,49 1,31


LAIMENNUSVAIKUTUKSELLA OIKAISTU OSAKEKOHTAINEN TULOS2011 2010
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa käytettävä tulos, milj. € 209,5 184,7
Osakkeiden painotettu keskimääräinen lukumäärä laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa, 1 000 kpl 140 827 140 917
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, € 1,49 1,31Osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä kauden aikana. Osakkeiden keskimääräistä lukumäärää on oikaistu tilikauden 2011 aikana konsernin hallussa olevilla omilla osakkeilla.


OSAKEKOHTAINEN OSINKO2011 2010
Tilikaudella maksettu osinko, milj. € 169,0 141,4
Osakkeiden lukumäärä 31.12., 1 000 kpl 140 844 140 741
Tilikaudella maksettu osakekohtainen osinko, € 1,20 1,00


Osakekohtainen osinko lasketaan jakamalla tilikaudella maksettu osinko tilinpäätöspäivänä ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. 31.12.2011 konsernin hallussa oli 413 754 kpl yhtiön omia osakkeita.


Yhtiökokoukselle, joka pidetään 20.3.2012, ehdotetaan tilikaudelta 2011 jaettavaksi osinkona 1,30 euroa osakkeelta, yhteensä 183,1 miljoonaa euroa, sekä pääoman palautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,12 euroa osakkeelta. Ehdotettua osinkoa ja pääoman palautusta ei ole otettu huomioon tilinpäätöksessä.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.