8. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

  Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet¹   Ennakkomaksut ja keskeneräiset hyödykkeet
Yhteensä
milj. € 2011 2010
2011 2010
2011 2010
2011 2010
2011 2010
2011 2010
Hankintameno 1.1. 6,1 6,4
233,5 232,7
309,8 296,4
3,7 3,7
3,3 7,8
556,4 547,0
Lisäykset    
4,3 3,8
14,2 16,8
0,0 0,0
11,8 2,7
30,3 23,3
Kiinteistöosakeyhtiön myynti   -0,4

-4,3
  -0,1
  -0,0
-4,8
Muut vähennykset    
-0,0 -0,2
-6,4 -9,1
0,1  
   
-6,3 -9,3
Siirrot tase-erien välillä  

0,2 1,6
2,5 5,6
  0,0
-2,7 -7,2

-0,0
Kurssierot  
0,0 0,3
0,0 0,0

 
0,0 0,3
Hankintameno 31.12. 6,1 6,1
238,0 233,5
320,1 309,8
3,8 3,7
12,4 3,3
580,4 556,4
 
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.


-145,8 -142,7
-220,6 -209,4
-2,9 -2,8-369,4 -354,9
Kiinteistöosakeyhtiön myynti4,2
  0,1
  0,0
4,3
Muiden vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot


0,0 0,2
5,0 8,0
-0,1  5,0 8,2
Tilikauden poistot


-7,0 -7,5
-18,3 -19,0
-0,1 -0,2-25,4 -26,6
Arvonalentumiset

-0,1-0,1
Arvonalentumisten peruutukset 0,2

0,2
Kurssierot

-0,0 -0,2
-0,0 -0,0-0,0 -0,3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. 0,2

-152,8 -145,8
-234,1 -220,6
-3,1 -2,9-389,8 -369,4
 
Kirjanpitoarvo 1.1. 6,1 6,4
87,7 90,0
89,2 86,9
0,8 0,9
3,3 7,8
187,1 192,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 6,3 6,1
85,3 87,7
86,1 89,2
0,7 0,8
12,4 3,3
190,7 187,1

                                 
                                   

¹ Muut aineelliset hyödykkeet sisältävät pääosin vuokrahuoneistojen perusparannuksia, asfaltointeja, ympäristötöitä ja taide-esineitä.

 

 

Rahoitusleasingsopimukset

 

KONEISIIN JA KALUSTOON SISÄLTYVÄ RAHOITUSLEASINGSOPIMUKSILLA HANKITTU OMAISUUS

 

milj. €, 31.12.

  2011 2010
Hankintameno                               12,0 11,6
Kertyneet poistot                               -9,2 -8,6
Kirjanpitoarvo

  2,8 3,1

                                 
                                   

Koneiden ja kaluston hankintamenon lisäyksiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä 0,9 (2010: 0,9) miljoonaa euroa.

 

Tilikaudella on kirjattu arvonalennus 0,1 miljoonaa euroa tulipalon takia käytöstä poistetuista koneista ja kalustoista. Muutoin tilikaudella ei ole esiintynyt viitteitä siitä, että aineellisten hyödykkeiden arvo saattaisi olla alentunut.

 

Viralliset tilinpäätösasiakirjat suomeksi sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot sekä pyöristämättömät luvut löytyvät Orionin verkkosivuilta www.orion.fi.